กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

kamnanadmin

บทบาท “กำนันผู้ใหญ่บ้าน” งานบำบัดทุกข์บำรุงสุข

บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับงาน “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ภายใต้การปฏิรูประบบบริหารราชการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อัครมหาเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอ ออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ๒๕๖๔

กำนันยอดเยี่ยมได้รับรางวัลครั้งที่ ๒ นายสายชล ตันมันทองกำนันยอดเยี่ยม ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี นายกวี ยามเย็นกำนันยอดเยี่ยม ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายสรรเพชญ์ ทันรายกำนันยอดเยี่ยม ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายอดุลย์ หมวดสงกำนันยอดเยี่ยม ต.นิคมพัฒนา อ.มะนังจ.สตูล นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่งกำนันยอดเยี่ยม ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้รับรางวัลครั้งที่ ๒ นายณรงค์ จีนสินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หมู่ที่ ๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายรวย ตรีอินทองผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หมู่ที่ ๘ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นายจันที ชมภูมีผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หมู่ที่ ๓ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นางสาวกิตติกานต์ ชื่นกลิ่นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หมู่ที่ ๑ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี …

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ๒๕๖๔ Read More »

กำนันคนแรกของไทย

เมื่อถึงวันที่ 10 สิงหาคม ที่มีการกำหนดให้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เคยสงสัยกันไหมว่า กำนันแรกของประเทศไทยคือใคร ทำไมถึงได้มาเป็นกำนันคนแรก เป็นกำนันของตำบลอะไร และมาเป็นกำนันได้อย่างไร ในหนังสือลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ 2, พ.ศ. 2465 ในคำนำที่เขียนโดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรางราชานุภาพ มีการกล่าวถึงการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านไว้ ดังนี้

ในอดีตเรามีรางวัลอะไรให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมบ้าง?

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะมีมอบรางวัลกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “รางวัลแหนบทองคำ” ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช 2556

พิธีเปิดหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 60 – 61 ประจำปี 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 60 – 61 ประจำปี 2563 รวม 62 จังหวัด ทั้งสิ้น 160 คน ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน

10 สิงหาคม 2563 “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ความเป็นมาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จึงถือได้ว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้ง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

ความเป็นมา

ความเป็นมาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จึงถือได้ว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้ง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ่านต่อ ในอดีตเรามีรางวัลอะไรให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมบ้าง? เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะมีมอบรางวัลกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “รางวัลแหนบทองคำ” ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช 2556 …

ความเป็นมา Read More »

กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดตราด จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตราดร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด จัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญเพื่อทิศบุญกุศลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น การอ่านสารของนายกรัฐมนตรีในการส่งความปารถนาดีถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมและชั้นต่างๆ ซึ่งการคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายธนวุฒิ ธนากิจ กำนันตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวาริน นิสสัยซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง นอกจากนี้ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด อีกด้วย นายจักรวาล เพลิงภากร กำนันตำบลด่านชุมพล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดตราด ทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองในระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบการปกครองท้องที่มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 128 ปี ซึ่งการจัดงานวันนี้ยังเป็นการแสดงพลังของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ในโอกาสอันสำคัญนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นถึงความรักความรัก ความสามัคคีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการจัดงานในวันนี้ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวแสดงความชื่นชม ว่า ที่ผ่านมาภาครัฐ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งทุกภาคส่วนได้เห็นความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการอำนวยความเป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้จาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังนับมีส่วนสำคัญในการเน้นย้ำให้ลูกบ้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ของภาครัฐ อีกด้วย ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด อ่านต่อ กาฬสินธุ์มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 กาฬสินธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ผลงานดีเด่น พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ …

กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน Read More »

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ๒๕๖๓

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒ นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์กำนันยอดเยี่ยม ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายทวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์กำนันยอดเยี่ยม ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายไกร แรงงานกำนันยอดเยี่ยม ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายบุญนาค สืบสันต์กำนันยอดเยี่ยม ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายคณภรณ์ โสขำโชคอนันต์ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอาดัม บาเหมบูงาผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 กำนันยอดเยี่ยม นายประสพโชค มรกตกำนัน ต.เขาดิน อ.เขาพนมนายสำรวย ต่ายแพรกำนัน ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรีนางวงษ์เดือน ทองยิ้มกำนัน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญนายณรงค์ ดลปัดชากำนัน ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจำพลังกำนัน …

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ๒๕๖๓ Read More »

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

10 สิงหาคม 2563 “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป อ่านต่อ

หน้าหลัก

ความเป็นมาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จึงถือได้ว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้ง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ่านต่อ ข่าวสารความเคลื่อนไหว บทบาท “กำนันผู้ใหญ่บ้าน” งานบำบัดทุกข์บำรุงสุข บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับงาน ”บำบัดทุกข์บำรุงสุข” สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ภายใต้การปฏิรูประบบบริหารราชการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อัครมหาเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอ ออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน อ่านต่อ 10 สิงหาคม …

หน้าหลัก Read More »