กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดนครนายก จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จังหวัดนครนายก จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยในงานมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบรางวัล

ในปีนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดนครนายก มีทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่
1. นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2. นายอัครพนธ์ บำรุงจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

นอกเหนือจากการมอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณ โดยมีใจความว่า “..ขอขอบคุณกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกคน ได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ ขอให้ยืนหยัดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน” ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป ….”

Share
Share
Send to Email