กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ บ้านมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคมของทุกปี ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายพงศ์เพชร มากเกื้อ จ่าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น และเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 2564 แยกเป็นประเภทกำนัน 3 รางวัล และประเภทผู้ใหญ่บ้าน 3 รางวัล ส่วน 4 อำเภอความมั่นคง ประกอบด้วย อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ให้มีรางวัลเพิ่มอีกประเภทละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ซึ่งในปีนี้จังหวัดสงขลามีผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 4 ราย ได้แก่ นายสวัสดิ์ ยืนยง กำนันตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย นายชัช เส้งนนท์ กำนันตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ นายจำลอง ขุนเพ็ชร กำนันตำบลคลองหนึ่ง อำเภอนาหม่อม นายวิชิต บัวคง กำนันตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 4 ราย ได้แก่ นายสนั่น เสมาธรรมจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม นายสุภัทร์ บัวหัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ นายจิรพงษ์ เรืองกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และนายณรงค์ อินพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี

 

โอกาสนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัล ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแล ช่วยเหลือ ทำให้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไข และเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้จะต้องมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่บริหารท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้นำที่เปลี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 ส.ค. 64
//www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/posts/361196632244810

Share
Share
Send to Email