กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564


กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 คน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม นายสุภกิจ เกษกล้า กำนันตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา ได้แก่ นายนิวัฒน์ เหรัญญะ กำนันตำบลเวียง และนายวีระศักดิ์ ลิกขไชย กำนันตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ

สำหรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ 1.นายนันทพล โมรา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม 2.นายอัคคเดช เกื้อสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน 3.นางอำพันธ์ มากบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม พิธีมอบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ซึ่งกรมการปกครองได้พิจารณาชมเชยการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จากการที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อันมีสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ กรมการปกครองจึงได้มอบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้แก่ นายนันทพล โมรา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป


ที่มา: //thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210826105331380

Share
Share
Send to Email