กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

News

ครบรอบ 131 ปี “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน ผู้ที่ถือว่าเป็น เสาหลักแห่งแผ่นดิน คอยทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน  ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 262 ราย แบ่งเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม 129 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 ราย    ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 ที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และยังมีการมอบนโยบาย แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านในปีถัดไป รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน …

ครบรอบ 131 ปี “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน Read More »

131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน

    เนื่องในโอกาสวันที่ 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เวียนมาบรรจบครบรอบ 131 ปี กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ       ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก  ณ บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคม และการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การอำนวยความเป็นธรรม …

131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน Read More »

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง … ภาพของบ้านเขาใน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ปาล์มน้ำมันในวันนี้ หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าเคยเป็นทุ่งนาและบ่อกุ้งร้างมาก่อน ทั้งหมดนี้เกิดจากการพลิกฟื้นและต่อยอด สร้างมูลค่าทางการเกษตรให้ชุมชนโดยการทำงานของนักปกครองของท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ …           หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนงานนี้คือ นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง หรือ ผู้ใหญ่ตาล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ผู้มีคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจการเป็นนักปกครองท้องถิ่น ลงรับคัดเลือกในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. 2556 ภายหลังจากที่คุณแม่เกษียณตำแหน่งกำนันแล้ว “ก่อนที่แม่จะเกษียณ เราก็ช่วยทำงานในชุมชนอยู่แล้ว เพราะเราเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วย ทำให้เห็นว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน สามารถช่วยชาวบ้านได้ในหลายทาง ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงตั้งปณิธานในตอนนั้นว่า เราจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสานต่อในสิ่งที่คุณแม่ทำไว้” ผู้ใหญ่ตาลกล่าว ปัญหาดั้งเดิมของชุมชนบ้านเขาใน การประกอบอาชีพเกษตรอย่างการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และทำนา แต่สร้างรายได้ไม่สม่ำเสมอแลประสบปัญหาราคาตกต่ำ …

พลิกฟื้นนาและบ่อกุ้งร้างสู่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ผู้ใหญ่ตาล – นทีธรรม ทองเนื้อแข็ง Read More »

‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ

‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ … บ้านใหม่แม่บอน หมู่ที่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก หมู่บ้านใหม่ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านปากวังเพียง 20 ปี ความท้าทายของที่นี่คือการเริ่มต้นใหม่ในการสร้างชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถือเป็นความท้าทายของนักปกครองท้องที่ …           ผู้ใหญ่บ้าน พิชญาภา ทาแลบ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ผู้ใหญ่ก้อย” ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรก ในขณะที่มีอายุเพียง 29 ปี ด้วยความตั้งใจเป็นสื่อกลางของชาวบ้านในการสะท้อนปัญหาในท้องที่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เช่นเดียวกับที่นำนโยบายรัฐมาเผยแพร่สู่ประชาชน แต่ในปีเดียวกันกับที่ผู้ใหญ่ก้อยรับตำแหน่ง เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2554 พื้นที่ จ.ตาก   ประสบปัญหา น้ำหลาก ดินสไลด์ แต่ผู้ใหญ่ก้อยกลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้ในช่วงฤดูแล้ง         …

‘หมู่บ้านเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเอง’ ผู้ใหญ่ก้อย – พิชญาภา ทาแลบ Read More »

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี … ในโลกสมัยใหม่ที่ความเป็นชาย-หญิง เท่าเทียมกัน การมีผู้นำเป็นผู้หญิง ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป แต่หากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย …   กำนันไพสงค์ นารี กำนัน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กำนันนาง”   พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้ดี แม้จะเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวที่มีลูก 9 คน แต่ด้วยด้วยความเป็นเด็กเรียนดี กีฬาเด่น ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าห้อง ประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นก้าวเล็ก ๆ ปลุกความฝันการทำงานด้านการปกครองขึ้นมา            “เราได้เรียนจนถึงชั้น ป.6 แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ ก็ขอโอกาสในการเอาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มี ขอโอกาสเป็นผู้นำคน ความใฝ่ฝันคือการได้เป็น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเอาความรู้มารับใช้พ่อแม่พี่น้อง” กำนันนางกล่าว จากความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานเพื่อชุมชน และได้เริ่มทำงานเพื่อส่วนรวมมาแล้วในช่วงที่สามีเป็นกำนัน กำนันนางได้รับความไว้วางใจเป็นกำนันเมื่อปี พ.ศ.2559       …

‘ความภูมิใจคือการได้รับใช้ประชาชน’ กำนันนาง – ไพสงค์ นารี Read More »

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน … จากเด็กที่เติบโตในชุมชนวัดบ้านสร้าง สู่กำนันผู้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดด้วยการดูแลและส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในท้องที่ …           จักรกฤษณ์ จันตน หรือที่ชาววัดบ้านสร้างรู้จักในชื่อ กำนันเก่ง ผู้ที่เกิดและเติบโต ที่ชุมชนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2547 โดยได้แรงสนับสนุนจากชาวบ้าน เมื่อได้รับตำแหน่งก็ทำหน้าที่เต็มความสามารถ พิสูจน์ผีมือจนได้รับตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554           ในฐานะคนที่เกิดและเติบโตที่นี่ กำนันเก่งมองเห็นคุณค่าของชุมชนที่อาจเลือนหาย จึงมีแนวคิดฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์           ด้วยจุดเด่นของวัดบ้านสร้างที่มีประวัติความเป็นมาช้านานกว่าร้อยปี เป็นแหล่งศูนย์รวมชุมชน       มีกิจกรรมที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์คือ ประเพณีการแข่งเรือประจำปีที่เคยมีในอดีต การฟื้นฟูวิถีชีวิตเหล่านี้ จะช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็นอีกแลนมาร์คที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยว …

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน Read More »

13 ทศวรรษ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 130 ปี ผู้ปักธงนำความสุขสู่ตำบล-หมู่บ้านทั่วประเทศ

ครบรอบ 130 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง ชู “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” นักปกครองด่านหน้าที่ทำงานใกล้ชิดชาวบ้าน เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ผู้ปักธงนำความสุข ความสามัคคี ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้เข้าถึงตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้ามายาวนานถึง 130 ปี               เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนไว้ด้วยกัน โดยเป็นผู้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนากลุ่มคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน …

13 ทศวรรษ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 130 ปี ผู้ปักธงนำความสุขสู่ตำบล-หมู่บ้านทั่วประเทศ Read More »

ครบรอบ 129 ปี สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน – 10 สิงหาคม 2564 ร่วมเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจให้ ‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 เป็นเวลาถึง 129 ปี

บทบาท “กำนันผู้ใหญ่บ้าน” งานบำบัดทุกข์บำรุงสุข

บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับงาน “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ภายใต้การปฏิรูประบบบริหารราชการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อัครมหาเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอ ออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน

10 สิงหาคม 2563 “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง