กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน

โดยในปีนี้จังหวัดเชียงรายมีผู้ที่ได้รับตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุพจน์ ภิระบรรณ กำนันตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย นายธานี นามะณีวรรณ์ กำนันตำบลทรายขาว อำเภอพาน และ นายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำหรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ มะหิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน นายประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล และ นายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ โดยกำนันยอดเยี่ยม และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติแหนบทองคำ เครื่องแบบสีขาว อาวุธปืนพกสั้นจากกระทรวงมหาดไทย

     

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

Share
Share
Send to Email