กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

Month: September 2023

พิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566” โดยกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” . สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นวันครบรอบ 131 ปี สถาบันกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิด “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” . ทางกระทรวงมหาดไทยมีพิจารณาคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเพื่อมอบรางวัลให้ผู้ที่เสียสละ ทุ่มเทความรู้และความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งในปีนี้มีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวัลจำนวนทั้งหมด 262 คน ประกอบด้วย รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 123 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวน 133 คน

กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กำนันและผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง  ที่ซึ่งแต่เดิมที่ดินของวังวรดิศแต่เดิมเป็นของเจ้าจอมมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ได้พระราชทานที่ดินรอบวังเพิ่มขึ้นอีกเป็นรางวัลในการที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และกระทรวงมหาดไทยสยามใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ . ทาง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มาบรรยายความรู้และข้อแนะนำให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะได้นำความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ จากบุคคลที่ได้รับรางวัลดีเด่นมากมายอย่าง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับคนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรมการปกครองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำ บูรณาการทำงานเป็นทีม สร้าง Team Work ที่สามัคคีเข้มแข็ง สู่ประโยชน์สุขและความยั่งยืนในหมู่บ้าน . สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2566 มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 262 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ต้องการเน้นยำให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้เข้าใจถึงการปฎิบัติการการบริหารชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่