กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

นายอาสัน เกื้อชาติ

ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายทศม เรืองพยุงศักดิ์

ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายแสนชัย ถิ่นกาญจน์วัฒนา

ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวสุนันสินี เพิ่มสินธุ์

ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายสิทธ์ งามผิวเหลือง

ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

นายบพิต งอมสระคู

ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

นายธงชัย พิลาแพง

ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

นายวิชัย แตงไทย

ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

นายนิมิต ศรีหลง

ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

นายจิณณวัตร สมอออน

ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร

ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายสิทธินนทร์ เชียรชีระสกุล

ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

นายศรัญ เพ็ชร์เจริญ

ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางพิศมัย ตั้งชูทวีทรัพย์

ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวีระวุฒิ สิงห์โตทอง

ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายสรสิทธิ์ เภตรา

ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

นายสมบัติ อินทร์เล็ก

ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

นายกิมลี่ บางช้าง

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

นายนรินทร์ ประสานะโม

ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

นายประภาส อินเกล้า

ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

นายสำอางค์ ธรรมโก

ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายประเสริฐ สมทะนะ

ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นายศุภกิจ นวนพนัส

ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายกิติพงษ์ คุณนา

ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายวรวิทย์ จิตต์อารีย์

ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายอินสม สิงห์คำ

ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นายการุณ ขวัญทอง

ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายวิทวัส สุวรรณหงษ์

ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายวิทยา พันธ์ปัญญากรกุล

ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายอลงกรณ์ เพชรดี

ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

นายธนพล วังวร

ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นายพินิตย์ หมื่นลูกท้าว

ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายณัฐวุฒิ เดินสันเทียะ

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

นายพันธุ์เทพ สุทรัตน์

ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

นายอำนวย เพ็งสระเกษ

ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นายสรยุทธ สุวะโจ

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวินัย บุญยืด

ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมใจ ทักสิน

ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเจษฎากร นินนะมะ

ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวขวัญกมล แก่นแก้ว

ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

นายพิทักษ์ อยู่สุข

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายสอบรี มะรีเป็น

ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นายมาหะมะอัสมิน สาแล๊ะ

ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นายอร่าม หะรอแม

ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นายมะกอยา มะแซ

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นายไชยา พรมวังขวา

ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

นายวรายุทธ เขียวปัญญา

ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นายปฏินันท์ ทวินันท์

ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

นางพิชญากร พะยุดรัมย์

ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายอธิพงศ์ ยอรัมย์

ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

นางมณี สำเภาเงิน

ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายธีระชัย ศิลาขาว

ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

นางวิรัลพัชร์ เชื้อวงศ์สกุล

ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสุชานาถ พยุงพรพิสิฐ

ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

นายเกษม เจ๊ะอูเซ็ง

ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นายมูฮัมมัดมุกตา เงาะ

ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

นายปอซี มะเก

ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

นายมะตอเห โดวาเห็ง

ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

นายกนกพล พ่อค้าข้าว

ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสอด อ่อนหวาน

ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิสนุห์ แสงเดือน

ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายบุญฤทธิ์ คงทองสังข์

ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นายอดุลย์ นวนดำ

ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

นายดำรงศักดิ์ ชุ่มเย็น

ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

นางดลพร ขำจร

ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

นายชูชาติ มีพาด

ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

นายสมเกียรติ กรีธาธร

ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ

ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางวันเพ็ญ ประเสริฐสิน

ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเพ็ญ ก่อกอง

ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นายเอกนรินทร์ ทัพทวี

ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายโอลิน มะลิวรรณ

ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายจักรี โทนผุย

ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

นายสมพร บัวบุญ

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

นายทองใส ภาคภูมิ

ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายเสริมศักดิ์ มงคลชัยวารี

ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกอเซ็ง ยูโซ๊ะ

ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายเทพพิทักษ์ โคตรสมบัติ

ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายสุชาติ บุบผาพิลา

ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายศักดิ์ดา เขตกลาง

ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

นายคำภา โพโสภา

ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

นายหัสดี แคล่วคล่อง

ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นายประสงค์ ตันอำนวย

ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายธนกฤต ยุทธเจริญกิจ

ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

นายติก เงินสลุง

ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

นายภาส์วัฒน์ พานทองชูโรจน์

ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

นายกิจเจริญ ไหวดี

ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายบุญทัน บุรี

ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายสมชาย แจ่มทวีกุล

ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายสมัย บุษบก

ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

นายอนุพงศ์ วงศ์ป้อง

ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

นายวันชัย ถานุ

ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายบุญเพ็ง บุญเสริม

ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายไชยวุฒิ ทุมกิจจะ

ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

นายสัญชัย คำควร

ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นายสุรศักดิ์ ทรงหาคำ

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายมนัส ประสิทธิ์นุ้ย

ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

นายดนรอเฉท ขะเดหรี

ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นายเดชอุดม ขุนทอง

ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

นายอนันต์ มานะการ

ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายประพันธ์ สุวรรณะ

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายไพศาล เติมวรรธนภัทร์

ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายสมพร อ่อนประสพ

ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นายพิชาติ ทรัพย์ศิริ

ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นายสุเทพ แจ่มหอม

ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายธาดา ลิ้มวัฒนพงศ์

ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

นายสุกฤษฏิ์ อินทรวิเชียร

ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายขรรค์ชัย หงษ์ทอง

ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายทวีป อ้นสาย

ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

นายพิศาล อินทรกำเนิด

ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายจิตรกรณ์ พุทธิศาวงศ์

ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายจรัญ แก้วศรีมล

ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสนั่น บูรณะเจริญศิริ

ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นางดวงพร ทองประเทือง

ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นายสุภีร์ สุระคำ

ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางละมาย นิลเผือก

ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

นางจิดาภา น้อยแก่นชู

ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

นายทรัพย์ประสิทธิ์ โอชารส

ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายวีระพงษ์ เจริญราช

ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

นายไพบูลย์ มาทำมา

ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

นายชูชาติ จิอู๋

ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

นายอำภรณ์ สิงห์คง

ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายฤทธิชัย สิงหาสิน

ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

นางอนุชิดา จูมพล

ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

นายกิตติโชค เพ็งจันทร์

ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายวาสนา ระพือพล

ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นางภูวณีย์ ทับมะลิผล

ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายปัญญา สุวรรณ์ประเสริฐ

ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

นางนพมาศ อาษาภา

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

นายไวพจน์ อรรถประจง

ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายถวิล ไชยคำนวน

ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นายพิเชษ เกษนาค

ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

นางจินตนา คุณนาเมือง

ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

นายบุญถิ่น กุระขันธ์

ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

นางวรรณารี แก้วปัญญา

ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

นางดารุณี อุทัยประดิษฐ์

ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

นายชนินทร์ ภักดิบดี

ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

นางสาวชมภูนุช เกตุมะยูร

ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางวาสนา อารีราษฎร์

ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช

ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นางอัญชลี โชคชัยชำนาญกิจ

ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

นายไพศาล ร่มกุหลาบ

ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายประไพร เรืองเจริญ

ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายชาตรี พลนิกร

ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

นายก้าน พงษ์สุวรรณ

ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

นายสุนทร ธรรมเนียม

ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายอุ่นเรือน ถาติ๊บ

ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายทักษิณ ดอนชัย

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายดีมา ดำรงชัยวิชิต

ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

นายบัณฑิต นำบุญจิตต์

ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางเฉลิมชัย โปธา

ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวธนพร ถาโน

ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

นายผดุง ทิพย์พิมล

ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

นางสาวเสาวลักษณ์ แผ่นทอง

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

นางสาวราตรี เทากมลเดช

ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นางสมบุญ คุ้มวงษ์

ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

นายสมศักดิ์ บูชาพิมพ์

ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

นางสาวนารวม หลวงทำเม

ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายโชคทวี นะคะจัด

ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายสุริยา บุญเที่ยง

ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายนาวี ไชยมี

ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

นายธรรศ กฐินหอม

ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจักรี ชาญณรงค์

ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายนิเวศ สิงดิพงค์

ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางบุถัน โพธิ์ศรี

ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

นายบัญญัติ สุขแจ่ม

ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

นายธรรมรัตน์ หรั่งช้าง

ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายอับดุลมานะ เจ๊ะนาแว

ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

นายเอาตัด มะแซ

ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายไซมี มะ

ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นางสมหวัง แสงวันเพ็ญ

ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

นายชนน สนหา

ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

นายสุรชัย มังกร

ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

นายไกรวุฒิ ยาวิรัมย์

ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

นายวุฒิพงศ์ พลแสน

ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นายเพียร นาคนวน

ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นางธนพร อิษฎานนท์

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายไชยา ทรหด

ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายธีระ ศรีมงคล

ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

นายประทีป จุลกิจ

ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

นายแดะลี บีแม

ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายอภิชาติ วงศ์สุวรรณ

ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

นายผล มณีรัตน์

ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

นางสุวัน สายสมุทร

ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวรากร ดวงจิตร์

ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเจษฎา จันทร์พลงาม

ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสถาพร อินทสูตร

ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

นางปรีดา คงเกลี้ยง

ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

นายมานพ แซ่อุ้ย

ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

นางสาวประทุม อยู่ยงค์

ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

นายสัมฤทธิ์ แก้วศรี

ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

นายพุฒิพงศ์ สิงโต

ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายเล็ก เนตร์กาศักดิ์

ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายสมภพ ทองเต็ม

ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายไพรวงษ์ คชสาร

ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์

ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางนิทรา ปันนวน

ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นายสนธยา อุตสาหะ

ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายอาทิตย์ ภูมิแกดำ

ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

นายสมชาย สวัสดิ์ไธสง

ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นางวรรณี ปัททุม

ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายธราพิชัย แพรแสง

ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายวิสุทธิ์ หัวเพ็ชร์

ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายกอเซง ดอรอแมง

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายสำราญ หัวดอน

ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

นายคำตา กันลา

ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสัญชัย ช่องวารินทร์

ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายทำนอง ตีระสี

ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวจีรวัล สมบัติพิบูลย์

ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

นางพเยาว์ ธาระวรรณจิตร

ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นางพิศ หงษ์ทอง

ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นางสาววราภรณ์ วงศ์เจริญ

ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

นายสำราญ มณีรัตน์

ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

นายบุญยะเดช ธิธรรมมา

ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

นางช่อผกา สีจันทร์

ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายอุทิตย์ แสนตา

ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

นางณุกานดา ปลัดศรีช่วย

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายไพทูล ชูเลิศ

ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายพรชัย ปรือปรัง

ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายเทศ มะเดื่อ

ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายเรืองสวัสดิ์ ศรีจำปา

ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

นางสาวนันทิดา งามสิทธิ์

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

นายบัญชา แสนสวาท

ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

นายสมจิตต์ ชีนะพันธ์

ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นายธีระยุทธ์ ศรีทอง

ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายทวีรัตน์ สองศรีทอง

ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายสุพล สุขแก้ว

ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นายบีสอน ลัสมาน

ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

นายวันเฉลิม เอี่ยมสุวรรณ์

ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

นายศักดิ์พันธ์ ทับไกร

ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายมานิตย์ กิตติญานันท์

ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายอธิวัฒน์ หัตถรุ่งเรือง

ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

นางศิริรัตน์ เทพกฤษ

ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

นางดุจดาว เพ็งภาค

ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายสมจิต อินทร์เพชร

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

นายบุญยืน จีนสุกแสง

ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายดุสิทธิ์ ช่วยเพ็ญ

ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอภิชาติ กรตเรี่ยม

ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายโชติ ไทยเกิด

ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเสงี่ยม นกแก้ว

ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นายสุรทิน สมานทอง

ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

นายสำอาง พิศวงขวัญ

ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

นายนพชัย ธาตุวิสัย

ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นายกิ่งศักดิ์ พูลเกษม

ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางขนิษฐา สว่างเนตร

ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายอภิชาติ พลบัวไข

ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นางสิริลักษณ์ บุญแก้วอมร

ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

นางสาวกัญจนา เหล็กโป้

ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายปกรณ์ ปรีชา

ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

นางยุพิน สมพร

ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุรสิทธิ์ สมสิน

ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐวรรธน์ บุญงาม

ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

นายศักดิ์ระพี แสนโท

ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Share
Share
Send to Email