กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

Activities

พิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566” โดยกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” . สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป็นวันครบรอบ 131 ปี สถาบันกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิด “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” . ทางกระทรวงมหาดไทยมีพิจารณาคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเพื่อมอบรางวัลให้ผู้ที่เสียสละ ทุ่มเทความรู้และความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งในปีนี้มีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวัลจำนวนทั้งหมด 262 คน ประกอบด้วย รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 123 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวน 133 คน

กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กำนันและผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง  ที่ซึ่งแต่เดิมที่ดินของวังวรดิศแต่เดิมเป็นของเจ้าจอมมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ได้พระราชทานที่ดินรอบวังเพิ่มขึ้นอีกเป็นรางวัลในการที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และกระทรวงมหาดไทยสยามใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ . ทาง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มาบรรยายความรู้และข้อแนะนำให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะได้นำความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ จากบุคคลที่ได้รับรางวัลดีเด่นมากมายอย่าง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับคนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรมการปกครองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำ บูรณาการทำงานเป็นทีม สร้าง Team Work ที่สามัคคีเข้มแข็ง สู่ประโยชน์สุขและความยั่งยืนในหมู่บ้าน . สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2566 มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 262 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ต้องการเน้นยำให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้เข้าใจถึงการปฎิบัติการการบริหารชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเข้มแข็ง

กาญจนบุรีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 65

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีนายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงได้เปิดรับการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกและผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจำนวน …

กาญจนบุรีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 65 Read More »

จังหวัดพิจิตรมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

10 สิงหาคม 2565 ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ซึ่งอำเภอเมืองพิจิตรมีผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลชั้น 1 จำนวน 1 คน กำนันและสารวัตรกำนัน ได้รับรางวัลชั้น 2 จำนวน 3 คน รวมมีผู้เข้ารับรางวัล ในวันนี้ จำนวน 5 คน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ในช่วงฤดูฝนนี้ ให้เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำที่จะไหลสู่จังหวัดพิจิตร เร่งสำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง และประตูน้ำให้พร้อมใช้งาน และหากประชาชนพบปัญหาให้รีบแจ้งส่วนราชการเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว

ผู้ว่าฯนราเป็นประธานในการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่น ในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกปีเพื่อ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปรากฏต่อสาธารณ์ชนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัล ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการและคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว และในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการปกครอง จึงได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ พร้อมอ่านสารคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาตตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สารจุฬาราชมนตรี สารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทยและสารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 และมอบนโยบาย ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย 1. นายมาหะมะสะบีอรี มะเย็ง กำนันตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ 2. นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ กำนันตำบลละหาร อำเภอยี่งอ 3. นายอารง มะเส็ง กำนันตำบลเอราวัณ อำภอแว้ง 4. นายซำซูดีน บือซา กำนันตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย 1. นายกิจ ศรีสืบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ 2. นายชำนาญ นิลกระวัตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน 3. นางซูบายด๊ะ ลอเฮะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส 4. นายสิงห์ทอง เมืองพิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง   แหล่งที่มา: https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220810162447593

ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ ให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายดิเรก ธัญญการ กำนันตำบลหมกแถวอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายจักรพันธ์ รอดอ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นนายอำเภอกุดจับ ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี