กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

Month: September 2022

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเข้มแข็ง

กาญจนบุรีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 65

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีนายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงได้เปิดรับการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกและผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจำนวน …

กาญจนบุรีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 65 Read More »

จังหวัดพิจิตรมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

10 สิงหาคม 2565 ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ซึ่งอำเภอเมืองพิจิตรมีผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลชั้น 1 จำนวน 1 คน กำนันและสารวัตรกำนัน ได้รับรางวัลชั้น 2 จำนวน 3 คน รวมมีผู้เข้ารับรางวัล ในวันนี้ จำนวน 5 คน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ในช่วงฤดูฝนนี้ ให้เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำที่จะไหลสู่จังหวัดพิจิตร เร่งสำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง และประตูน้ำให้พร้อมใช้งาน และหากประชาชนพบปัญหาให้รีบแจ้งส่วนราชการเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว

ผู้ว่าฯนราเป็นประธานในการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่น ในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกปีเพื่อ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปรากฏต่อสาธารณ์ชนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัล ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการและคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว และในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการปกครอง จึงได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ พร้อมอ่านสารคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาตตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สารจุฬาราชมนตรี สารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทยและสารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 และมอบนโยบาย ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย 1. นายมาหะมะสะบีอรี มะเย็ง กำนันตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ 2. นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ กำนันตำบลละหาร อำเภอยี่งอ 3. นายอารง มะเส็ง กำนันตำบลเอราวัณ อำภอแว้ง 4. นายซำซูดีน บือซา กำนันตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย 1. นายกิจ ศรีสืบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ 2. นายชำนาญ นิลกระวัตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน 3. นางซูบายด๊ะ ลอเฮะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส 4. นายสิงห์ทอง เมืองพิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง   แหล่งที่มา: https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220810162447593

ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ ให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายดิเรก ธัญญการ กำนันตำบลหมกแถวอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายจักรพันธ์ รอดอ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นนายอำเภอกุดจับ ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “วันกำนันใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565

อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา ตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม เป็นประธานในพิธี เนื่องในกิจกรรม “วันกำนันใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1.พิธีทางศาสนา 2.พิธีอ่านสาร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 3.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2565 5.กิจกรมมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักปกครองท้องที่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 5. จัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อำเภอสระใครได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอสระใคร โดยมี นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป 2. พิธีอ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565 4. การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักปกครองอำเภอสระใคร โดยมีวิทยากรดังนี้ 1) นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร 2) นายสมปอง เที่ยงมนต์ ปลัดอาวุโส และ 3) …

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 Read More »

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับอำเภอเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การอ่านสาร การมอบรางวัล ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และการมอบรางวัลอาวุธปืน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564