กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

Month: August 2023

ครบรอบ 131 ปี “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน ผู้ที่ถือว่าเป็น เสาหลักแห่งแผ่นดิน คอยทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน  ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 262 ราย แบ่งเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม 129 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 ราย    ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 ที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และยังมีการมอบนโยบาย แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านในปีถัดไป รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน …

ครบรอบ 131 ปี “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน Read More »

131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน

    เนื่องในโอกาสวันที่ 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เวียนมาบรรจบครบรอบ 131 ปี กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ       ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก  ณ บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคม และการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การอำนวยความเป็นธรรม …

131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน Read More »