กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 8 / 2564) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี, นายชนาส ชัชวาลวงศ์, นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางระบบ zoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแหนบทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยในปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ราย ประกอบไปด้วย
1. นายเทียมรัตน์ โสชัยยันต์ กำนันตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. นางสาวชมเชย พลเยี่ยม กำนันตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3. นายวินัย ชาญวิจิตร กำนันตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. นายเกษร เนตะคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. นายสุวิทย์ วงศ์สว่างจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
6. นายคงเดช วงศ์พิมล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

  

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อรัญญา ทินบุตร
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Share
Share
Send to Email