กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี


นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในปี 2564 จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 หรือหรือรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โดยปกติแล้วกระทรวงมหาดไทย จะจัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ ในส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศโยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้จังหวัดจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 1.รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายบรรยง หิรัญรัตน์ กำนันตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ 2.รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Share
Share
Send to Email