กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ชลบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จึงถือได้ว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้ง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี โดยรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป


สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ประกอบด้วย รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ แพทย์กูล กำนันตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และนายสิทธิศักดิ์ สุรกิจบวร กำนันตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ส่วนรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี และนายจีรศักดิ์ รามณู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไป


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คำว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” คือ ความคาดหวังของชาวบ้าน คือ ความไว้ใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่บริหารท้องที่ ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลของท้องที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญการสร้างความรู้ความเข้าใจ แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงเข้มข้นและเปี่ยมล้นด้วยคุณค่าทางการปกครองในระดับหมู่บ้าน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ จึงควรมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไป


เนื่องในโอกาส “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564 ขอแสดงความยินดีกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ปริญญา เทศสวัสดิ์
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

Share
Share
Send to Email