กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

จังหวัดพิจิตรมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

10 สิงหาคม 2565 ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ซึ่งอำเภอเมืองพิจิตรมีผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลชั้น 1 จำนวน 1 คน กำนันและสารวัตรกำนัน ได้รับรางวัลชั้น 2 จำนวน 3 คน รวมมีผู้เข้ารับรางวัล
ในวันนี้ จำนวน 5 คน
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ในช่วงฤดูฝนนี้ ให้เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำที่จะไหลสู่จังหวัดพิจิตร เร่งสำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง และประตูน้ำให้พร้อมใช้งาน และหากประชาชนพบปัญหาให้รีบแจ้งส่วนราชการเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว

Share
Share
Send to Email