กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาคัดเลือก และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย กำนัน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุรพงษ์ ญัตติณรงค์ กำนันตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายเอกรัฐ เกตุวัฒถา กำนันตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวเตือนจิตร์ ทรัพย์นา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ นายชำนาญ ลำจวน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 อำเภอเกาจันทร์ จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ ความคาดหวังของชาวบ้าน คือ ความไว้ใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่บริหารท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลของท้องที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัย แต่บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยงคมเข้มข้นและเปี่ยมล้นด้วยคุณค่าทางการปกครองในระดับหมู่บ้าน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ควรมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียบพร้อมด้วยภาวะแห่งความเป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปริญญา เทศสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831123917925

 

Share
Share
Send to Email