กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “วันกำนันใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565

อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา ตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม เป็นประธานในพิธี เนื่องในกิจกรรม “วันกำนันใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทางศาสนา
2.พิธีอ่านสาร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
3.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2565
5.กิจกรมมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักปกครองท้องที่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565
5. จัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Share
Share
Send to Email