กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อำเภอสระใครได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอสระใคร โดยมี นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป
2. พิธีอ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565
4. การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักปกครองอำเภอสระใคร โดยมีวิทยากรดังนี้ 1) นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร 2) นายสมปอง เที่ยงมนต์ ปลัดอาวุโส และ 3) นายภานุวัฒน์ พัสพงษ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
5. การจับสลากมอบของรางวัล

Share
Share
Send to Email