กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯนราเป็นประธานในการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานในครั้งนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่น ในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกปีเพื่อ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปรากฏต่อสาธารณ์ชนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัล ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการและคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว และในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการปกครอง จึงได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ พร้อมอ่านสารคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาตตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สารจุฬาราชมนตรี สารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทยและสารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 และมอบนโยบาย ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย

1. นายมาหะมะสะบีอรี มะเย็ง กำนันตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ

2. นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ กำนันตำบลละหาร อำเภอยี่งอ

3. นายอารง มะเส็ง กำนันตำบลเอราวัณ อำภอแว้ง

4. นายซำซูดีน บือซา กำนันตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย

1. นายกิจ ศรีสืบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ

2. นายชำนาญ นิลกระวัตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน

3. นางซูบายด๊ะ ลอเฮะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส

4. นายสิงห์ทอง เมืองพิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง

 

แหล่งที่มา: https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220810162447593

Share
Share
Send to Email