กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’ กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน

‘การตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดคือหน้าที่และเกียรติยศ’

กำนันเก่ง – จักรกฤษณ์ จันตน

… จากเด็กที่เติบโตในชุมชนวัดบ้านสร้าง สู่กำนันผู้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดด้วยการดูแลและส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในท้องที่ …

          จักรกฤษณ์ จันตน หรือที่ชาววัดบ้านสร้างรู้จักในชื่อ กำนันเก่ง ผู้ที่เกิดและเติบโต ที่ชุมชนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2547 โดยได้แรงสนับสนุนจากชาวบ้าน เมื่อได้รับตำแหน่งก็ทำหน้าที่เต็มความสามารถ พิสูจน์ผีมือจนได้รับตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554

          ในฐานะคนที่เกิดและเติบโตที่นี่ กำนันเก่งมองเห็นคุณค่าของชุมชนที่อาจเลือนหาย จึงมีแนวคิดฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์

          ด้วยจุดเด่นของวัดบ้านสร้างที่มีประวัติความเป็นมาช้านานกว่าร้อยปี เป็นแหล่งศูนย์รวมชุมชน       มีกิจกรรมที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์คือ ประเพณีการแข่งเรือประจำปีที่เคยมีในอดีต การฟื้นฟูวิถีชีวิตเหล่านี้ จะช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็นอีกแลนมาร์คที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา เพราะนี่คือต้นทุนที่ดี ที่จะสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบ้านสร้างได้

          “เป้าหมายคืออยากให้วัดบ้านสร้างเป็นศูนย์รวม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เนื่องด้วยต้นทุน         ของวัดบ้านสร้างเป็นวัดที่เก่าแก่อายุร้อยกว่าปี อยากให้พี่น้องในชุมชนเรามีอาชีพ มีรายได้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้น” กำนันเก่งกล่าวถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน แต่การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจพี่น้องในตำบลและทีมงานฝ่ายปกครอง ทั้งภาคส่วนของท้องที่ หรือ ท้องถิ่น ทำให้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี ชุมชนวัดบ้านสร้างสามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ต้นทุนการท่องเที่ยว กำนันเก่งยังจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก ในโครงการสำคัญของกรมการปกครองอีกด้วย

          นอกจากผลงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่น ยังช่วยดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับชาวบ้าน โดยการจัดทีมเผ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างเข้มข้น ผ่านสถาบันครอบครัว และการตรวจตราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดนเน้นไปที่การป้องกันปัญหาเป็นหลัก

          เมื่อจุดเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวอบอุ่น ชาวบ้านมีอาชีพ สังคมความเป็นอยู่สงบ เรียบร้อย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เป้าหมายของการเป็นตำบลที่มั่งคั่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และจิตวิญญานของชาวบ้านในชุมชน ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดอีกทางหนึ่ง

#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน2565 #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Share
Share
Send to Email