จังหวัดพัทลุง จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวม 33 ราย

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน