กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดพัทลุง จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวม 33 ราย

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่น โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่ กำนันยอดเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 33 ราย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้อ่านสาสน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสาสน์จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญบ้าน ประจำปี 2563 พร้อมมอบโอวาท และนโยบายการทำงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

สำหรับประวัติวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

ทั้งนี้ นับเป็นเวลา 128 ปีมาแล้ว ที่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Share
Share
Send to Email