กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายสายชล ตันมันทอง

กำนันยอดเยี่ยม
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

นายกวี ยามเย็น

กำนันยอดเยี่ยม
ต.บางปลากด อ.องครักษ์
จ.นครนายก

นายสรรเพชญ์ ทันราย

กำนันยอดเยี่ยม
ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช

นายอดุลย์ หมวดสง

กำนันยอดเยี่ยม
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล

นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง

กำนันยอดเยี่ยม
ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายณรงค์ จีนสิน

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

นายรวย ตรีอินทอง

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร

นายจันที ชมภูมี

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก

นางสาวกิตติกานต์ ชื่นกลิ่น

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

นายมะโน เครือแก้ว

ต.หนองตากยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

นายวสันต์ สุนจิรัตน์

ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

นายสุรทิน พาลีรักษ์

ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

นายบุญจัน จันทวิสา

ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

นายแรมศักดิ์ สกุลซ้ง

ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

นางปรานอม พะโยม

ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

นายประจวบ ทองเสน

ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

นางศิริรัฐ ศรีชนะ

ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายพุทธชนพัฒน์ พูนศรีนันทพัทร

ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายสมร แก้วประดิษฐ์

ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายณรงค์เดช แพทย์ประทุม

ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

นายพสธร พันธุ์สุวรรณ

ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นายณัฎฐวุฒิ วัลลานนท์

ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

นายพงษ์พันธ์ แพทย์กูล

ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

นายสิทธิศักดิ์ สุรกิจบวร

ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

นางนรินทร์ จิตรหาญ

ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ้มเสงี่ยม

ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

นายธงชัย ปัจจัย

ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

นายแสงทอง ทองงาม

ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

นายการันต์ จันทร์แสง

ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

นายสุพจน์ ภิระบรรณ

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

นายธานี นามะณีวรรณ์

ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

นายเชิดชัย แสงสุข

ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นายสุรศักดิ์ สมบัติ

ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

นายบุญทรัพย์ ปัญญา

ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

นายเด่น เสียมไหม

ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

นายนณภ์ไสว ภู่ทนิน

ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

นายวรเศรษฐ์ ทิอุด

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

นายมงคล ทวีพรอนันต์ชัย

ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายนิกร คำใบ

ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

นายพรประดิษฐ์ นันขุนทด

ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายพัฒนพันธ์ พลบูรณ์

ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

นายอริญชัย พลอยบ้านแพ้ว

ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

นายสมควร สินทอง

ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

นายบุญเลิศ เจริญเลิศ

ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

นายนิพนธิ์ สร้อยทองพูล

ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

นางสาวชไมพร พูลเพิ่ม

ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

นายสุวิชา จอประยูร

ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นายมูฮำมัด สาและ

ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

นายซัมรี อารง

ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

นายนิมัน เซ็งสาเมาะ

ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

นายมะลูเด็ง เจ๊ะกา

ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

นายสกล เนตรใสวรกุล

ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน

นายธนกฤต จิตตรง

ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

นายสุริยัญ จันดา

ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

นายตวง ยอดสวัสดิ์

ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

นายประถม ณรงค์ศักดิ์

ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

นายประยงค์ หงษ์ไธสง

ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

นางสาวสายสุดา หลักทรัพย์

ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นายไพบูลย์ ตั้นไทย

ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายเอนก วงศ์ษา

ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

นายสุดิง มามะ

ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

นายรอยะ อาแว

ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

นายสาเฮาะ ดาแม

ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายอันวา เจ๊ะโซะ

ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

นายธวัชชัย นิมา

ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา

ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายชวัลวิทย์ คงสมฤทธิ์

ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวอุมากร แพใหญ่

ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

นายรื่น แจ้งกระจ่าง

ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

นายวิสุทธิ์ คงนุ่ม

ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

นายสมหมาย ทาดี

ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

นายลมัย สิงห์เถื่อน

ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

นายณรงค์ จันทร์ชื่น

ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายสมบัติ ชาวไร่ปราณ

ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายสุพล แปนนาค

ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

นายหาญศึก ทรงสวัสดิ์

ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

นายสมพล พุ่มพวง

ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์

ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกุล

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายพิชิต รัตนเจริญ

ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

นางพวงพยอม เยี่ยมยอด

ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

นายพสวัจน์ เมืองโคตร

ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

นายนภปฎล ศรีพิทักษ์ดำรง

ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

นายอาซิ อะแซ

ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นายนิอับดุลเลาะ ตูวี

ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

นายสม กันหา

ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

นางสาวชมเชย พลเยี่ยม

ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

นายวินัย ชาญวิจิตร

ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

นายเทียมรัตน์ โสชัยยันต์

ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

นายพายุ มนต์แก้ว

ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

นายทวีพงศ์ วิทยาคุณ

ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธิ์

ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นายอภิชาติ โล่ห์สุวรรณ

ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

นายประเสริฐ กระตุดเงิน

ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

นายชำนาญ สิงห์ขร

ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นายประสงค์ คำฟูบุตร

ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายบรรยง หิรัญรัตน์

ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

นายธีระ ศรีบุรินทร์

ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

นายวิญญู เสนานุช

ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

นายจำเนียร ไชยภักดี

ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

นายสุริยะ สำเภา

ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

นายวิมาล ทองกลม

ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

นายอัยการ จำปาราช

ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

นายจันทะยุทธ์ ราชไรกิจ

ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

นายวารินทร์ จันทะวงศ์

ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

นายสวัสดิ์ ยืนยง

ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

นายชัช เส้งนนท์

ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายจำลอง ขุนเพ็ชร

ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

นายวิชิต บัวคง

ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา

นางพรพณา พัดทอง

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

นายชัช เส้งนนท์

ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

นางสาวชลลดา หนูกระจ่าง

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นายศรีวิกรณ์ ภักดี

ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

นางสาวประจวบ จันทาโลก

ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นางสาวมัทนา วอแพง

ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

นายวิทูรย์ แดงอิ่ม

ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา

ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

นายสุภกิจ เกษกล้า

ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

นายนิวัฒน์ เหรัญญะ

ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

นายวีระศักดิ์ ลิกขไชย

ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

นายสฐาภัช แหมทอง

ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์

นายสมบัติ เอ็นดู

ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

นางสาวกาญจนา แก้วพิมพ์

ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

นายเซี่ยน บุญพรม

ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ

ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

นายสุพัฒน์ โคตรลา

ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

นายบรรหาร นิจคำหาญ

ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

นางจำปี พันนารัตน์

ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

นายสัก ทะวะดี

ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

นายจักรกฤษ ประสิทธิ์

ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

นายบรรลุ พลอาทิตย์

ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

นายประเสริฐ ศิริมูล

ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

นายวินัย พันธ์คำ

ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

นายชินวัตร จันทร์หอม

ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

นายสุชา วันศุกร์

เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่

นางอารีรัตน์ เชื้อวู้หลิม

ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นายวันชัย ญาติคำ

ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

นางเข็มชาติ จงกลรัตน์

ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

นางศิริพร จรศรชัย

ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นายสมควร ภูแข่งหมอก

ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

นายอำนาจ สุขกัลยา

ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

นางจิรภัทร์ นาคคุ้ม

ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

นายนัฐวุฒิ วันพุดชา

ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

นายวิโรจน์ นามจันทร์ดี

ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายมนตรี ศรีอัครวิเนต

ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

นายปรีชา ชัชวาลตระการตา

ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

นายอัสดา รัตนสินธุ์

ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

นายมานพ สร้อยถาวร

ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์

ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

นายจีรศักดิ์ รามณู

ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

นายสมควร อ่อนสิงห์

ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

นายวิเชียร อยาดี

ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

นายประพันธ์ เกิดถาวร

ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นายโชติ พรมพันใจ

ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

นายคำนึง ทองแท้

ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

นายประเสริฐ มะหิทธิ

ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

นายประหยัด รักประชา

ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

นายสมเพชร ทะชัย

ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

นายวัชรินทร์ พจนบัณฑิต

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายมนตรี หินมี

ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นายสมทบ จำรัส

ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายศรัทธาเทพ กาหยี

ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

นายสายชล สุเนตร

ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

นายเตรียม โนวาง

ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

นายอัครพนธ์ บำรุงจิตต์

ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก

นางสาวกิตติยา ศรีสุขจร

ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

นายแสนฮวม ด้วงคำภา

ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม

นางสุมิตรา ไชยคราม

ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร

ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

นายธนพล ปลอดกระโทก

ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

นางประพัฒน์ ลมศรีแสง

ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

นางวิไล จิตรเวช

ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

นายบีรทัย สุภาพโรจน์

ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

นายไพโรจน์ พนังแก้ว

ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

นางสรัญชณา กันสุข

ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นายอำนาจ บุญนะ

ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

นายไพศาล ตานีเห็ง

ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

นายนฤพนธ์ โยงปราง

ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

นายวีระพันธ์ แก้วคง

ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นายมาฮาโซ มือเยาะ

ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นางสุพรรณ บูรณเทศ

ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

นางคมคาย พรหมปัญญา

ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

นายบุญสาร นาเลิง

ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

นายสนอง เป้าชุมแสง

ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

นางนุชสรินทร์ แสวงชัย

ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

นางหนูแดง ทองใบ

ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

นายมานะ ห่อผล

ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นางลั่นทม งุ่ยไก่

ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายสงคราม ธรรมมะ

ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

นายอุเซ็ง ดอเล๊าะ

ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

นายไซบุลอับลี คารี

ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

นายวิง มีทอง

ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

นายอับดุลรอซัด กูจิ

ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี

นายภัคพล สาธุธรรม

ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

นายเพ็ญ พยัฆโช

ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

นางปิยนุช บังเกิดฤทธิ์

ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายเจน สุวรรณกิจ

ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

นายพนม อินทร์ศรี

ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

นายนัน มุสิด

ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

นายบุญชอบ ฉิมช้าง

ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

นายประสงค์ หอมรื่น

ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

นายไพฑูลย์ อินหา

ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

นางณิกุลภรณ์ ศรีคำ

ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

นายเทียน กันทะลั่น

ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

นายปั่น มูลศรี

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

นายกฤษณ์ สาริยา

ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นายคำสี ปะกิสังข์

ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

นายบุญเศียร ปะโมนะตา

ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

นางอัมรา นาโสก

ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นายพงศธร ศิริรัตน์

ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

นายมะกอเซ็ง สาเม๊าะ

ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

นายมูฮัมมัดบูคอรี อาแซ

ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นายเกษร เนตะคำ

ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

นายสุวิทย์ วงศ์สว่างจิตร

ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

นายคงเดช วงศ์พิมล

ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

นายลือศักดิ์ เตาตระกูลไพศาล

ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

นายจินดา บุญสม

ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นางสาวศิรินทิพย์ วิเศษรจนา

ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายพิพัฒน์ ลียากาศ

ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายทวิช ตรีเงิน

ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

นายอรุณ เยละ

ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

นางสายหยุด เรือนปรางค์

ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์

ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

นางสาวเพื่อน บุตรตา

ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

นางระยอง ขวัญโทน

ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

นางสาวปราณี จันหอม

ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

นายถวิล สีหะวงษ์

ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

นางจุฑาทิพ ทองพันชั่ง

ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

นายขวัญชัย ปาทา

ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

นางจุฬารัตน์ เผ่าผม

ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

นายจักรวรรดิ เลิศสงคราม

ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

นายสนั่น เสมาธรรมจักร์

ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

นายสุภัทร์ บัวหัน

ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

นายจิรพงษ์ เรืองกูล

ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

นายณรงค์ อินพรม

ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

นายสมชาย เหมาะแหล่

ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

นางสาวพเยาว์ ถมใย

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

นายวิบูลย์ วัชฤทธิ์

ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

นายธวัช อุทัย

ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นายอำพล มาลี

ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นางเมศิณี โพธิ์ทอง

ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นายชำนาญ พรมเมศ

ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

นางจำรัส พันธ์อุดม

ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

นายชัยวัฒน์ ยารัมย์

ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายนันทพล โมรา

ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

นายอัคคเดช เกื้อสกุล

ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

นางอำพันธ์ มากบุญ

ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

นางชลธิชา สมานโสร์

ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นางจิราพร กลั่นแก้ว

ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

นายหลี เอื้อนไธสงค์

ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

นายคำปุ่น อาสนานิ

ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

นางสาวสุภมาส สิงห์น้อย

ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

นายเอกพล ทิพย์ภักดี

ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

นางสำอางค์ บุตรดี

ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

นายอัครเดช ไชยบุบผา

ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

นางอนัญญา ถาธิราช

ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

นายสมควร พรหมมาศ

ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

นายอนันต์ เครือทอง

ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

นายหนูสิน บุญมาทน

ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

นายทองพูล แสนทวีสุข

ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

นายทศพล ไกรพันธ์

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายอุดร โคตรหา

ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

Share
Share
Send to Email