กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

ได้รับรางวัลครั้งที่ 2

นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์

กำนันยอดเยี่ยม
ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

นายทวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์

กำนันยอดเยี่ยม
ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

นายไกร แรงงาน

กำนันยอดเยี่ยม
ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

นายบุญนาค สืบสันต์

กำนันยอดเยี่ยม
ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นายคณภรณ์ โสขำโชคอนันต์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายอาดัม บาเหมบูงา

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ 1

กำนันยอดเยี่ยม

นายประสพโชค มรกต
กำนัน ต.เขาดิน อ.เขาพนม

นายสำรวย ต่ายแพร
กำนัน ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี

นางวงษ์เดือน ทองยิ้ม
กำนัน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ

นายณรงค์ ดลปัดชา
กำนัน ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจำพลัง

กำนัน ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์
นายจะริต ไทธะนุ
กำนัน ต.นาทัน อ.คำม่วง

นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์
กำนัน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน

นายคำรณ รักธรรม
กำนัน ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี

นายสุรพงษ์ วงษ์ชาลี
กำนัน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่

นายประภาส หินสูงเนิน
กำนัน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ

นายวินัย ทองทัพ
กำนัน ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น

นายสอาด เดิมสมบูรณ์
กำนัน ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์

นางสุอำพันธ์ ธัญญาวุฒิ
กำนัน ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น

นายอุดร แซ่อึ้ง
กำนัน ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน

นายเกียรติศักดิ์ ทองเจริญพานิช
กำนัน ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม

นายชูกฤษณ์ แตงอ่อน
กำนัน ต.บึง อ.ศรีราชา

นายพงษ์ศักดิ์ เฉยทิม
กำนัน ต.เนินขาม อ.เนินขาม

นายเจริญ ชำนาญพล
กำนัน ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น

นายประยูรณ์ จำปาลาด
กำนัน ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล

นายประหยัด อนันเต่า
กำนัน ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์

นายธีรยุท สมศรี
กำนัน ต.วิสัยใต้ อ.สวี

นายเกียรติชัย ชัยชนะ
กำนัน ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล

นายวัชรศักดิ์ เจียมวิจักษณ์
กำนัน ต.หัวง้ม อ.พาน

นายสมยศ จันทร์ภูงา
กำนัน ต.เวียง อ.เทิง

นายสัญญา อิ่นแก้ว
กำนัน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย

นายประยุทธิ์ ชัยประสิทธิ์
กำนัน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง

นายศรีนวล ไทยตัน
กำนัน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด

นายทวีสิน รอดคืน
กำนัน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด

นายธนวุฒิ ธนากิจ
กำนัน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่

นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์
กำนัน ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ

นายสาโรจน์ กุลครอง
กำนัน ต.คลองใหม่ อ.สามพราน

นายวิสุทธิ์ ทองนู
กำนัน ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า

นายวัฒนา ชนะพจน์
กำนัน ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์

นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์
กำนัน ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่

นายทวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์
กำนัน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด

นายภัฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์
กำนัน ต.ดอนมัน อ.ประทาย

นางเพ็ญศรี ทองบุญชู
กำนัน ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด

นายธนโชติ มีบัว
กำนัน ต.เขาโร อ.ทุ่งสง

นายสงกา พันธศรี
กำนัน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์

นางณิชารัชณ์ กันต่าย
กำนัน ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่

นายพันธ์ ตั้งอยู่
กำนัน ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

นายลายิ มะมิง
กำนัน ต.ลาโละ อ.รือเสาะ

นายหะมะ มะแซ
กำนัน ต.เฉลิม อ.ระแงะ

นายสุรเชษฐ์ ลุโบะกาแม
กำนัน ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ

นายเพชร ไชยพงษ์
กำนัน ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข

นายประภัสร์ โนราช
กำนัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว

นายชยพล โพธิ์สว่าง
กำนัน ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ

นายชุติเดช บวรรัตนกุล
กำนัน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง

นายวันชัย นิลพยัคฆ์
กำนัน ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ

นายศรายุทธ ลิมาภิรักษ์
กำนัน ต.ร่อนทอง อ.สตึก

นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์
กำนัน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ
กำนัน ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

นายสายชล สุพรรณ์
กำนัน ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ

นายมะรูดิง ยาโงะ
กำนัน ต.ประจัน อ.ยะรัง

นายธีระศักดิ์ จัลวรรณา
กำนัน ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ

นายปรเมศวร์ แก้วเอียด
กำนัน ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น

นายซานูซี วาโด
กำนัน ต.กระหวะ อ.มายอ

นายศักดิ์นรินทร์ โชคสมัย
กำนัน ต.หันตะเภา อ.วังน้อย

นายเกียรติศักดิ์ สังข์มงคล
กำนัน ต.ตานิม อ.บางปะหัน

นายสุทัศน์ มิทยัพ
กำนัน ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา

นายรณพล ขวัญเซ่ง
กำนัน ต.กะปง อ.กะปง

นายประพาส แก้วจำรัส
กำนัน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง

นายเดชา ทองขาวเผือก
กำนัน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน

นายนรสิงห์ ยังเพ็ง
กำนัน ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง

นายชินกร ปั้นไล้
กำนัน ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล

นางบุญลาม แม่งมา
กำนัน ต.นาบัว อ.นครไทย

นายไกร แรงงาน
กำนัน ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

นายวิชาญ อ่อนอินทร์
กำนัน กันจุ อ.บึงสามพัน

นางศิริพร สิทธิเศรษฐ์
กำนัน ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น

นายอำนาจ ณ ลำปาง
กำนัน ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา

นายวินัย ชิดเชี่ยว
กำนัน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต

นายสุรพล บุญยัสสะ
กำนัน ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย

นายทองสุข เถื่อนมูลละ
กำนัน ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย

นายประสพชัย โคตรพรม
กำนัน ต.หนองบัว อ.ดงหลวง

นายยุทธ หยกจารุพงศ์ลาภ
กำนัน ต.กองก๋อย อ.สบเมย

นายอาทิตย์ หะมิดุง
กำนัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา

นายกูและ ยามิรูเด็ง
กำนัน ต.ยะลา อ.เมืองยะลา

นายวิจิตร ไชยศรี
กำนัน ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา

นายสมชาย กุลวงษ์
กำนัน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ

นายไพบูลย์ นารีไผ่
กำนัน ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย

นายน้อย สุดสาคร
กำนัน ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย

นายสาโรจน์ ธนบัตร
กำนัน ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี

นายโอฬาร พานทอง
กำนัน ต.คลองปูน อ.แกลง

นายรังสรรค์ โฆสิตาภา
กำนัน ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก

นายรังสรรค์ ช้างชนะ
กำนัน ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล

นายบุญส่ง พูลสวัสดิ์
กำนัน ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่

นายนิพนธ์ มะลิวัน
กำนัน ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา

จ่าสิบตำรวจ ธวร ไชยอินปั๋น
กำนัน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร

นายสุรันต์ จุ่มเขียว
กำนัน ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง

นายมนู นันทพรม
กำนัน ต.โปร่ง อ.ด่านซ้าย

นายปานศักดิ์ โพธิ์ดอกไม้
กำนัน ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง

นายบุญเพ็ง ศรีนวล
กำนัน ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล

นายสาธิต ตะเคียนเกลี้ยง
กำนัน ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์

นายบัวผัน ศรีจำปา
กำนัน ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
นายโอภาส วงศ์อินอยู่

กำนัน ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
นายสลับ สังวรจิตร

กำนัน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน
นายรุ่งเพ็ชร แก้วมณี

กำนัน ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน
นายกำชัย แสลิ่ม

กำนัน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง
นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง
กำนัน ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่

นายวรรณณรงค์ ยกทอง
กำนัน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร

นายวินัย นุ้ยไฉน
กำนัน ต.ปากน้ำ อ.ละงู

นายอักษร มามาก
กำนัน ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง

นางสมรวย รัตนเจริญ
กำนัน ต.ท่าคา อ.อัมพวา

นายวิกท์ พุ่มจันทร์
กำนัน ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร

นายประจวบ ทองแดง
กำนัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร

นายไพฑูรย์ สาปี
กำนัน ต.ชะอม อ.แก่งคอย

นายสงวน เครือแปง
กำนัน ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท

นายมานะ นารถโสภา
กำนัน ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี

นางนุศรา บุญผล
กำนัน ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย

นายทศพร โพธสุธน
กำนัน ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์

นายสุจิน นาคบำรุง
กำนัน ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม

นายสุชาติ เดชมณี
กำนัน ต.โมถ่าย อ.ไชยา

นายวัชรพล กาญจนสุภาภรณ์
กำนัน ต.เคียนซา อ.เคียนซา

นายบุญนาค สืบสันต์
กำนัน ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นายจำลอง สุขจิตร
กำนัน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง

นายสุดใจ อินทอง
กำนัน ต.กระโพ อ.ท่าตูม

นายวิทวัฒน์ สีกะมุท
กำนัน ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย

นางสาวรวิภา หันตุลา
กำนัน ต.เทพคีรี อ.นาวัง

นายณัฏฐพัชร์ ปกป้อง
กำนัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง

นายทองพิทักษ์ มอโท
กำนัน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี

นายพิบูลย์ ป้องคำรด
กำนัน ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์

นายบัวลี สิงห์วงษ์
กำนัน ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม

นายอภินันท์ อินอ่อน
กำนัน ต.นาขุม อ.บ้านโคก

นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์
กำนัน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก

นายบึงการ พวงบุตร
กำนัน ต.บุเปีอย อ.น้ำยืน

นายพรประสิทธิ์ หน่อแก้ว
กำนัน ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม

นายอนุชา โสรส
กำนัน ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ

นายนคร บุญกัลย์
กำนัน ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

นายสมหมาย มามาศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่

นายสุวัช ปฐวีพนาสณฑ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์

นายสมจิตร พวงชีวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย

นายทศกรรณ์ กองอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์

นายสุรพล ตาลพันธุ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.นามน

นายชาญชัย จำเจริญศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์

นายธวัชชัย ไทยตัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร

นายสมหมาย มากสาคร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ

นายธวัชชัย คำแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.โสกนกเต็น อ.พล

นายอดิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หัวยแก อ.ชนบท

นายวุฒิไกร วิชัยวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน

นางรำพึง ยุติวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.มะขาม อ.มะขาม

นางสุชญา อินทโพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา

นายสุนันท์ ผาวันดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

นายอัครวัฒน์ ทองแถม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง

นางสาวนุชจรี บุญมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม

นางธนพร ใจแสน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท

นายนันทวิทย์ ดวงมณี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์

นายยุทธพงษ์ ประดับวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส

นายสายใจ ภูมิคอนสาร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดงบัง อ.คอนสาร

นายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ

นางแสงจันทร์ บุตรดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

นายอิ่นแก้ว สันอุดร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า

นายประวิท ธุระวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย

นางสาวรัตฑณา จันทร์ดำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองตอง อ.หางดง

นายเติง ขัตหลง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว

นายเสอะคา ดีน้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.แม่ตื่น อ.ออมก๋อย

นายเชื่อง ไชยสงคราม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว

นายวาริน นิสสัยซื่อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ประณีต อ.เขาสมิง

นางลำจวน ยมเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.โปร่งแดง อ.เมืองตาก

นางสาวอธิษฐาน มะนูน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.บางปลากด อ.องครักษ์

นางสาวเดือนเพ็ญ สามพ่วงบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

นายไพรวรรณ สุริยนต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม

นางวิลญา เหมือนเหลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

นางประจวน สุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน

นางจิตตรา แต้มพุดชา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา

นายสมบัติ วงศ์ศร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด

นายสรยุทธ สุวะโจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง

นายธวัช ศรีอุฬาร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา

นายชาญณรงค์ ศรีสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง

นางสายฝน ดำนงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง

นายศักดิ์ชาย แป้นไพศาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว

นายนิรันดร์ แสงนาค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย

นายอดินันท์ บินมุมิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง

นายสุกฤษฎ์ คงขวัญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร

นายนรวีร์ เจ๊ะเมาะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก

นายมามะ ยา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.แว้ง อ.แว้ง

นายสมศักดิ์ จิณปัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา

นายกิจจา ทองสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน

นายคณภรณ์ โสขำโชคอนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ

นายพวน เจริญรัมย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช

นายจุล ชื่นชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หนองโสน อ.นางรอง

นายสุพจน์ สุกใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด

นางปทุมมรัตน์ ธรรมโม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี

นายประวิทย์ รัตนพงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

นายพชร การไชยแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี

นายอาดัม บาเหมบูงา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์

นายสมพร จันทร์ศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี

นายสิทธิชัย เจะเลาะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง

นายการิยา เจ๊ะมาม๊ะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน

นางวรรณภา มีนิล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย

นายภานรินทร์ บำรุงวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย

นางสาววิภารัตน์ จันทริก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุรัตน์ สุมาลี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง

นายวิรัตน์ สุขทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน

นายอำไพย สังข์แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม

นายชนะพล ศรีเดช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม

นายทวี เมฆสันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร

นายชูชาติ แสงปรางค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม

นายนพพร อ่อนละมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง

นางณัฐณิชา แก้วกก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า

นายสมควร อ่อนวิกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี

นายมนัส พรมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.แดนชุมพล อ.สอง

นายหมวก สะสาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.จุน อ.จุน

นายประเสริฐ เรืองดำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต

นายสันต์ ปุริมาโน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช

นายธีรพล จันทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม

นายฉลาด สุพรรณโมก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง

นายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย

นางสาววราภรณ์ เงินราษฎร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต
นายมะดารี อาแด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.กาตอง อ.ยะหา

นายสุทัด สิงห์โยค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ

นายมนเฑียร พิเนตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง

นายประพันธ์ กำหัวเรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์

นางเสริมจิต ไชยรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ

นางพัชรี หีดรอด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น

นางสาวนัฐฐยา ธนะปราบพล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย

นายไฉน พลับอิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา

นางอำพร เชียงทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์

นางคำพอง ทองสุขนอก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี

นางชื่นจิตต์ ปาระมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร

นายสมบูรณ์ เอกกาญจนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน

นายสรรพงศ์ วงศ์วิราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน

นายบุญลือ พรมหาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน

นายณัฐวุฒิ พิลากุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน

นายณัฐชนะพงศ์ ศรีเสริม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง

นายนิคม สุระเสน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ

นายบุญล้อม วรรณทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.สิ อ.ขุนหาญ

นายประพันธ์ กลางสุพรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า

นางทัศนีย์ ดาบสีพาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร

นายพันธุ์ทิพย์ แสนไชย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม

นายมนัส ประสิทธิ์นุ้ย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.วังใหญ่ อ.เทพา

นายจรรยา บูรณะ
ผู่ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร

นายวิรัตน์ ขุนชำนาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ

นายไสว แสงสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.คลองกวาง อ.นาทวี

นายสามารถ ปุรินทราภิบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง

นางเสาวรส บุญเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

นางนีรนุช ศิริธนะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา

นางชลธิชา รุ่งแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร

นายศุภกร มูลกะศก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด

นายทองสุข หงษ์สาวดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี

นางบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.หมวงเหล็ก อ.หมวงเหล็ก

นางพนารัตน์ ชาญอนุสรสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี

นายโกเมศ มุกเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ

นายธีร์ สัจจะวงษ์รัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

นางสาวอมรมาศ จันทบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร

นายอนุสรธ์ อินทรกำเหนิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง

นายวัฒนา ศรีสมทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม

นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์

นายกิจ สุขเสวง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ

นายสุรพงษ์ สุขคุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ

นายเข็มชาติ จันทิมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่

นายสมพงษ์ พรมไตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง

นายฉลอง โพธิสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.สายทอง อ.ป่าโมก

นายสมยศ มนิสสาร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑0 ต.โพนงาม อ.หนองหาน

นายกฤษดา มณฑาทิพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม

นางจุไรวรรณ พูลสาทรกูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี

นายสืบ อินสืบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์

นายสุวิน ชักนำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่

นายสุวิทย์ เนืองนันท์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ตบหู อ.เดชอุดม

นายนารี วาที
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก

นายสมศักดิ์ อุทุม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.พะลาน อ.นาตาล

นายวิไกร เดชอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ

Share
Share
Send to Email