กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายศิลชัย พลเดช

กำนันยอดเยี่ยม
ต.พรุเตียว อ.เขาพนม
จ.กระบี่

นายพสธร พันธุ์สุวรรณ

กำนันยอดเยี่ยม
ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

นายสุรพงษ์ ญัตติณรงค์

กำนันยอดเยี่ยม
ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี

นางสาวสายทอง บัวดี

กำนันยอดเยี่ยม
ต.คอนสาร อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ

นายรัฐกานต์ จันทนู

กำนันยอดเยี่ยม
ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่

นายกิตติ สาทองขาว

กำนันยอดเยี่ยม
ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม

นางประจวบ แก้วกลม

กำนันยอดเยี่ยม
ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายสมบัติ ยกเชื้อ

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์

ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

นายนพรัตน์ สระบัว

ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

นายราชัน โคตะหา

ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

นายพิชัย ไชยทองศรี

ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

นายแสวง ปัญยาง

ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

นายอุดม สายเสนี

ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

นายธวัชชัย ไทยตัน

ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

นางไพสงค์ นารี

ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายอนันต์ สะโมรินทร์

ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

นางสุภานันท์ เมืองสอน

ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายสมยศ ศรีคงรักษ์

ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

นายป้อง ช่วยณรงค์

ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

นายเอกรัฐ เกตุวัตถา

ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายอิทธิรัชต์ อาสาสรรพกิจ

ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

นายประดิษฐ์ พงษ์สระพัง

ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

นายจิรศักดิ์ เนือยทอง

ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

นายปรีชา สุวีรานุวัฒน์

ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

นายสมคิด ฟูวงศ์

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายณัฐวุฒิ ไชยราช

ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

นายศรีเนตร์ ธนาคำ

ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

นายประสงค์ คำอยู่

ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายวิสุทธิ์ สุริยะ

ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

นายจรัญ คำวงศ์ศา

ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายอานนท์ เชื้อช่วย

ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง

นายฐิติพงษ์ หาญพล

ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด

นายคณาธิป ดอยสกุลไกร

ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

นายศรชัย ลาหอม

ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์

ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นายประวิทย์ โมทำ

ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

นายเสกสรรค วิเศษสุนทร

ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายสมศักดิ์ พานิชกุล

ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

นายอรดี ยศพิมพ์

ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

นายขุนแผน รุ่งไธสง

ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

นายธรรมนูญ คงจันทร์

ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

นายสุรชัย ไล่ชะพิษ

ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

นายประทีป ยาติพัฒ

ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

นายชัชชัย ราชกิจ

ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

นายเสถียรพงษ์ ครบุรี

ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

นางผกามาศ ภู่โหมด

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายมาหะมะสะบือรี มะเย็ง

ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ

ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

นายอารง มะเส็ง

ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

นายซำซูดีน บือซา

ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

นายสมศักดิ์ สายอุทธา

ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

นายสวาท ยาพรม

ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

นายถาวัลย์ ตรงดี

ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

นายสมบัติ เด็ชชัยภูมิ

ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

นายวิทยา สายดวง

ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

นางมยุรินทร์ มะโน

ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

นายเทียบ สืบทอง

ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

นายณัฐวุธ ผาสุขเจริญไพบูลย์

ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

นายสมหมาย ศุกรวัติ

ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

นายเจะอารง กาเดร์

ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

นายหมัดซากี สะดียามู

ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

นายแวโซะ แวนาแว

ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

นายจักรกฤษณ์ จันตน

ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายธีรวุฒิ ทาคะพล

ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

นายนพดล ธรรมาภรณ์

ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

นายบัญญัติ ศรีสมุทร

ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

นายพิทักษ์พล เยาว์นุ่น

ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

นายปฏิวัติ มนตรี

ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์

ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

นายเจษฎาพร วิริยะอารีธรรม

ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

นางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์

ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

นายนฤพนธ์ แสงมณี

ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายชิตพล ธรรมยศ

ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

นางสาวณชนก ดวงจันทึก

ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

นายนพดล เข็มเพชร

ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นายสนธยา รักษาทรัพย์

ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

นายคงศักดิ์ ปัญญาละ

ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

นายพอน สลางสิงห์

ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

นายกองพูล บุญยวง

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายอาลี สาแม

ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

นายการิง โตะอุง

ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นายจันที พนาสันต์

ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

นายนิพนธ์ นครวงศ์

ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

นางบัวทอง พลทิพย์

ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

นายนิยม ผาเจริญ

ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

นายพิชิต โมฬี

ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

นายสมพงษ์ เวชกามา

ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นายทศจรัส มิ่งคำเลิศ

ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

นายโอภาส บุญยเนตร

ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นางสาวอุไร เท้งนาวี

ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

นายสงวน คำวรรณ์

ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

นางจิดาภา ขัดเรือน

ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นายสุชาติ พิงคะสัน

ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

นายอภิชาต นามุ่น

ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

นายสง่า กรรณลา

ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

นายทองชุ่น สุรวิทย์

ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

นายสุนทร งามศรี

ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

นายอดุลย์ จันทรเสนา

ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

นายธนเศรษฐ จตุเทน

ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

นายปฐมพล บุญยืน

ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

นายสอง ตุพิลา

ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

นายประยูร อินทมณี

ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายชริสภน จันทร์เล็ก

ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา

นายพลวัฒน์ วิไลชื่นผล

ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

นายจิรวัฒน์ สนิหลำ

ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

นายบาสิทธิ์ รอเกตุ

ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

นายสุรชัย พูลสวัสดิ์

ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางบุญญาภา ศิโรดม

ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายชฤทธิ์ พรหมมี

ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

นายบุญยืน ทัดมาลี

ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นายโกเมศ เพชรโกมล

ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

นายสยุมภู เข็มมา

ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นางชณัญสญา จินดารัตน์

ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

นายสพโชค แช่มใย

ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายสังเวียน แก้วถึง

ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

นายทรงพล สิทธิรัตน์

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

นายจรูญศักดิ์ มนวรินทรกุล

ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

นายนิรัตน์ ลิ้นเกลื่อน

ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

นายจิรวัฒน์ พริกบางงอน

ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

นายวีรวัติ เสาะพบดี

ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

นางสงวน ศรีเพชร

ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

นางถนอม สมศรี

ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

นายกิระศักดิ์ ฝอยทอง

ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

นายสมภพ ฤทธิ์เอนก

ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นายวรินทร บุญเสริม

ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

นายบรรจง สาวะสิทธิ์

ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

นายเสถียร รอดบุญมา

ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

นายเดียว เขียวดี

ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

นายดิเรก ธัญญการ

ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

นายเพชรัตน์ สีดารักษ์

ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายสมปอง บัวใหญ่

ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

นายประวิทย์ จันทร์พวง

ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นายสมพาน ยาวะโนภาส

ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

นายสมพร ด้วงเกลี้ยง

หมู่ที่ 4 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

นายสมชาติ จีนาภักดิ์

หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นายคำนวน ขำสุวรรณ

หมู่ที่ 4 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

นายพงษ์ไพโรจน์ เสนาเลิศ

หมู่ที่ 3 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

นางสาวชนากานต์ วังคะฮาด

หมู่ที่ 6 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

นางมะลิวรรณ ชูศรียิ่ง

หมู่ที่ 2 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

นายสุวรรณ บุตรดา

หมู่ที่ 6 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

นายเสงี่ยม ปินตา

หมู่ที่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

นายสุพิษ นาตาแสง

หมู่ที่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

นางสาวบัวเย็น นวนมา

หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

นางนาฎยา พงษ์สีมา

หมู่ที่ 10 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นางสาววันทนา สุวรรณ์มณีย์

หมู่ที่ 9 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

นายหมวดตรี ศิริพร ทัพมงคล

หมู่ที่ 10 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

นายธีรพัฒน์ โรจนตัณฑ์

หมู่ที่ 5 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

นางสาวเตือนจิตร์ ทรัพย์นา

หมู่ที่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายชำนาญ ลำจวน

หมู่ที่ 4 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

นางทิพษ์วัน เนตรนาค

หมู่ที่ 1 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

นายวินัย หาญณรงค์

หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

นางปิยะพร สุวรรณโชติ

หมู่ที่ 3 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

นายเปรียญ สีมาวงษ์

หมู่ที่ 3 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

นายคมตะวัน สร้างแก้ว

หมู่ที่ 2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

นายเสถียร ชัยนาม

หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นายวัฒนพงษ์ อุ่นกันทา

หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

นายเสกสันต์ ศรีทา

หมู่ที่ 11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร

หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

นายประชัน อูปคำแดง

หมู่ที่ 10 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นายวิชัย เป็งเรือน

หมู่ที่ 7 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายบุญรอด บุญช่วย

หมู่ที่ 12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

นายภาคิณ โภคพิบูลย์

หมู่ที่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

นางพิชญาภา ทาแลบ

หมู่ที่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

นายเสวก สุวรรณประเวก

หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

นายจเด็จ ยิ้มถนอม

หมู่ที่ 6 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายนันทวัฒน์ จิตมาตย์

หมู่ที่ 13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

นายสุนทร วังอุปัดชา

หมู่ที่ 16 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

นางวัชรี สัจจาวัฒนา

หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

นายบวร ถนอมพลกรัง

หมู่ที่ 18 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

นายไสว ทิพเวศาสตร์

หมู่ที่ 9 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

นายนที ศรีเมือง

หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

นางสุภาณี วิชัยพล

หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

นางกระจาย ชวาสิทธิ์

หมู่ที่ 4 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

นายวันรบ บุญสูงเนิน

หมู่ที่ 3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

นายเสมียน สีรวัตร

หมู่ที่ 7 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

นายอาคม แก้วเอี่ยม

หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายกิจ ศรีสืบ

หมู่ที่ 5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นายชำนาญ นิลกระวัตร

หมู่ที่ 7 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

นางซูบายด๊ะ ลอเฮะ

หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

นายสิงห์ทอง เมืองพิล

หมู่ที่ 6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

นายชาณยุทธ์ มูลคำ

หมู่ที่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน

นางบานเย็น พัฒนประสิทธิ์

หมู่ที่ 6 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

นายทรงศักดิ์ ทิพย์อินพรม

หมู่ที่ 4 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายเชื่อม เยี่ยมรัมย์

หมู่ที่ 11 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

นายไสว แก้วประสงค์

หมู่ที่ 6 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

นางกฤษณา ยวนกูล

หมู่ที่ 1 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

นายวินัย ยีมิน

หมู่ที่ 5 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นายทวีศักดิ์ จุลเนียม

หมู่ที่ 5 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายยุทธ อร่ามเรือง

หมู่ที่ 8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

นายสุกิจ นิลอินจันทร์

หมู่ที่ 3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

นายอนุชา ชุมนวล

หมู่ที่ 1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

นายอรรถพร วันทอง

หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นางวันนา สุขจิตร

หมู่ที่ 3 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายทรงพล สุขสมบูรณ์

หมู่ที่ 1 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นางเจนจิรา ชูศิลป์

หมู่ที่ 2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสมบัติ ยกเชื้อ

หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

นายวิโรจน์ สุดถวิล

หมู่ที่ 4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

นายยามีน สังแทน

หมู่ที่ 1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

นายสุนทร คำสิงห์

หมู่ที่ 2 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์

หมู่ที่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

นายสมพงษ์ จิตสี

หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

นายสมพงษ์ หนูศาสตร์

หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นายพิเชษฐ์ ปาณะกุล

หมู่ที่ 9 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

นายอิสระ คนมาก

หมู่ที่ 13 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

นายอภิชัย อุ่นตา

หมู่ที่ 3 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

นายวิจิตร ใหม่นา

หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

นายวินัย แซ่อิ๋ว

หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายอนันท์ สิมลา

หมู่ที่ 5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

นางทองใบ เหมาะสมาน

หมู่ที่ 12 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

นายเทพพิทักษ์ อุปัญญ์

หมู่ที่ 11 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

นายเศกสิทธิ์ ภีระตุ้ย

หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นายอับดุลเล๊าะอิน กานิเซ็ง

หมู่ที่ 5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

นายกมล ศรีจันร์บาล

หมู่ที่ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

นายทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย

หมู่ที่ 2 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

นางกรรณิกา บุญรอด

หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

นางยุพา น้ำคำ

หมู่ที่ 3 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

นายสมจิต เนื้อจันทรา

หมู่ที่ 4 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

นายนิรุติ เลี่ยงล้ำ

หมู่ที่ 6 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

นายนเรศน์ แสงอรุณ

หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นางสาวกุลริศา สีนวล

หมู่ที่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายสุทัศน์ หลีกพาล

หมู่ที่ 1 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

นางละเอียด ยานะพันธุ์

หมู่ที่ 6 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

นางณัฐชญา สิงห์คำสิริกุล

หมู่ที่ 3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

นายพิชิต พรมมาพิสิทธิ์

หมู่ที่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

นายสุรชัย ปาจุวัง

หมู่ที่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

นายอุดม อุทะเสน

หมู่ที่ 11 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

นายจันทรักษ์ อาจสมบาล

หมู่ที่ 2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย

นายอธิเบศร์ ทองฮีง

หมู่ที่ 11 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

นายพยอม โทแก้ว

หมู่ที่ 4 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

นายเทวลิตร ทวีชาติ

หมู่ที่ 6 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

นายจิตติ สมัย

หมู่ที่ 11 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

นายคำนึง พิพิธภัณฑ์

หมู่ที่ 7 ต.เชียงเสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

นายพงค์มิตร สัพโส

หมู่ที่ 1 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

นางสาวนทีธรรม
ทองเนื้อแข็ง

หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

นายมิตร สวนทองแก้ว

หมู่ที่ 7 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

นายวิชาญ สุวรรณชาตรี

หมู่ที่ 11 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

นายยุทธ์ วุ่นแสง

หมู่ที่ 3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา

นายชำชุดดีน เล่งเจะ

หมู่ที่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

นางประภาศรี ชัยชิตาทร

หมู่ที่ 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

นายเอกชัย เทียนไชย

หมู่ที่ 3 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

นางสุภวรรณ แก้วจุนันท์

หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

นายธัชชัย เจนดง

หมู่ที่ 7 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

นางกนกวรรณ ช้างน้อย

หมู่ที่ 3 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นางจันทรา ผาปะทะ

หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

นายวิทยา เต่าทอง

หมู่ที่ 3 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายสุกล สักคู

หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

นายฉันท์ การะเกตุ

หมู่ที่ 2 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายอุรุพงศ์ คะเชนทร์

หมู่ที่ 9 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

นายไพโรจน์ วัฒนกูล

หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

นายสุวิทย์ พัฒน์สีทอง

หมู่ที่ 2 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

นายศุภชัย สมศรี

หมู่ที่ 8 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ว่าที่ร้อยตรี วันทา ใจกล้า

หมู่ที่ 5 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

นายบุญเติม สระแก้ว

หมู่ที่ 2 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

นางสาวพัชริดา บุราณสี

หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

นายดำรง มาลา

หมู่ที่ 12 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

นายปัญญา บุญประสงค์

หมู่ที่ 6 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

นายถนอม เพียมูล

หมู่ที่ 7 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

นางเดชไพวรรณ ชนูนันท์

หมู่ที่ 6 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

นายบุญเย็น เลื่อนแก้ว

หมู่ที่ 8 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

นายพิชัย ขันแก้ว

หมู่ที่ 3 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

นายจักรพันธ์ รอดอ่อง

หมู่ที่ 4 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

นายศักดิ์ธรณี บุญเติม

หมู่ที่ 1 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

นายพนม พิมพ์รัตน์

หมู่ที่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

นางเสวียน บรรพชาติ

หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

นายศราวุฒิ มูลพันธ์

หมู่ที่ 9 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

Share
Share
Send to Email