กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมชื่นชมในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และมอบโอวาท แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ในครั้งนี้ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จะได้รับรางวัลแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น เครื่องแบบปกติขาว และประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ตำแหน่งรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 1. นายสำรวย ต่ายแพร กำนันตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 2. นางวงษ์เดือน ทองยิ้ม กำนันตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ ตำแหน่งรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 1. นายสุวัช ปฐวีพนาสณฑ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ 2. นายสมจิตร พวงชีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานดูแล และนำปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่หมู่บ้าน ไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน เพื่อนำนโยบายแห่งรัฐไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชน ในการทำงานที่ผ่านมา ผลงานเป็นที่พอใจ จากการที่ได้ติดตามข้อมูลของอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และสามารถดึงพลังความสามัคคีในหมู่บ้านขึ้นมาได้ ขอขอบคุณในความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

ที่มา: ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 

Share
Share
Send to Email