กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดตราด จัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตราดร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด จัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญเพื่อทิศบุญกุศลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น การอ่านสารของนายกรัฐมนตรีในการส่งความปารถนาดีถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมและชั้นต่างๆ ซึ่งการคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายธนวุฒิ ธนากิจ กำนันตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวาริน นิสสัยซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง นอกจากนี้ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด อีกด้วย

นายจักรวาล เพลิงภากร กำนันตำบลด่านชุมพล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดตราด ทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองในระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบการปกครองท้องที่มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 128 ปี ซึ่งการจัดงานวันนี้ยังเป็นการแสดงพลังของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ในโอกาสอันสำคัญนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นถึงความรักความรัก ความสามัคคีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการจัดงานในวันนี้


ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวแสดงความชื่นชม ว่า ที่ผ่านมาภาครัฐ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งทุกภาคส่วนได้เห็นความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการอำนวยความเป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้จาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังนับมีส่วนสำคัญในการเน้นย้ำให้ลูกบ้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ของภาครัฐ อีกด้วย

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share
Share
Send to Email