กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

มท.2 เปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติ และยกย่องที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันควบคุมโรค COVID-19 แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติ และยกย่องที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันควบคุมโรค COVID-19 แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

วันนี้ 10 ส.ค. 2563 ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 และอ่านสารส่งความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัลแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักปกครอง เข้าร่วม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2453 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นเวลา 128 ปี

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ยกย่องคุณงามความดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จ

ในรอบปีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ทุ่มเท เสียสละ อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ จึงขอให้ยืนหยัดในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

สำหรับปี 2563 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายกำชัย แสลิ่ม กำนันตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง

2. นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง กำนันตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่

และ 3.นายวรรณรงค์ ยกทอง กำนันตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร

ส่วนรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นายมนัส ประสิทธิ์นุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา

2. นายจรรยา บูรณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร

3. นายวิรัตน์ ขุนชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ

และ 4. นายไสว แสงสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี

จากนั้น เป็นการมอบรางวัลแก่แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อีกจำนวน 12 ราย

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Share
Share
Send to Email