กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดยโสธรได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

จังหวัดยโสธรได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ให้แก่นายจันที พนาสันต์ กำนันตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และ นายทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในนวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำฯ

Share
Share
Send to Email