กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ

📌วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ดังนี้
รางวัลกำนันยอดเยี่ยม
1. นายจรูญศักดิ์ มนวรินทรกุล กำนันตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
2. นายนิรัตน์ ลิ้นเกลื่อน กำนันตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 3. นายจิรวัฒน์ พริกบางงอน อำเภอพุนพิน
รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
1. นายอุรุพงศ์ คะเชนทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
2. นายไพโรจน์ วัฒนกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม
3. นายสุวิทย์ พัฒน์สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านาสาร

Share
Share
Send to Email