กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

#จังหวัดศรีสะเกษ# วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม

1. นายทองชุ่น สุรวิทย์ กำนันตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์

2. นายสุนทร งามศรี กำนันตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

3. นายอดุลย์ จันทรเสนา กำนันตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย

 

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

1. นายอธิเบศร์ ทองฮีง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์

2. นายพยอม โทแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ

3. นายเทวลิตร ทวีชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Share
Share
Send to Email