กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

สิงห์บุรี มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันนี้ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ประธานเปิด กิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกิจกรรม โดยนายปรัชญา เปปะตัง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การมอบรางวัลและโล่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 36 โล่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนในพื้นที่ และการมอบตู้ราชสีห์ ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน รวมทั้งสิ้น 378 ตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เสนอปัญหาและความต้องการ และเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Share
Share
Send to Email