กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อำเภอบางแก้ว พัทลุง จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอบางแก้ว พัทลุง วันที่ 10 สิงหาคม 2665 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประขาคมอำเภอบางแก้ว
นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 ดังนี้
1.รางวัลชั้นที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน นายสุทัศน์ อุไรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.โคกสัก
2.รางวัลชั้นที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายมนตรี หนูอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.โคกสัก
3.รางวัลชั้นที่ 1 สารวัตรกำนัน จำนวน 2 คน
– นายประเสริฐศักดิ์ แก้วมณี
– นางสาวนารา หนูแดง

Share
Share
Send to Email