กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อ.บางกระทุ่ม จัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พร้อมกับ อ่านสารและมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม

Share
Share
Send to Email