กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีมอบรางวัล ประดับแหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมแหนบทองคำ ประจำปี 2565

จังหวัดนครนายก วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีมอบรางวัล ประดับแหนบทองคำ และประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมแหนบทองคำ ประจำปี 2565

Share
Share
Send to Email