กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดเลยได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

จังหวัดเลยได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม
ศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ และแหนบทองคำให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม 1. นายอภิชาติ นามุ่น กำนันตำบลทรายขาว อ.วังสะพุง 2. นายสง่า. กรรณลา กำนันตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว 3. นายอุดม อุทะเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลโป่งอำเภอด่านซ้าย 4.นาย จันทรักษ์ อาจสมบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ

Share
Share
Send to Email