กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

พิธีเปิดหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 60 – 61 ประจำปี 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 60 – 61 ประจำปี 2563 รวม 62 จังหวัด ทั้งสิ้น 160 คน ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวถึง ความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด และเป็นหลักในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ภารกิจดังกล่าวจะประสบความสำเร็จลุล่วงได้ดี จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและปลัดอำเภอ ในระดับพื้นที่ ตำบล และหมู่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน

รองอธิบดีกรมการปกครอง ขอให้เข้ารับการอบรมได้ตั้งใจศึกษาอบรม ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร และปฏิบัติตามวิธีธัญบุรี เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน

Share
Share
Send to Email