กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมอบนโยบายและพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมอบนโยบายและพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสนับสนุนการประสานงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่ห้องประชุมพาโก้แกรนด์บอลรูม โรงแรมเกอะพาโก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการมอบนโยบายและพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เพื่อสนับสนุนการประสานงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานกำเนิดสถาบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จวบจนถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ในมาตรา 27 และมาตรา 28 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ช่วยเหลือในอำเภอ ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของตนเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลความเป็นธรรมการปกครองดูแลประชาชนต้องมีความรับผิดชอบเสียสละทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติก็เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเน้นย้ำว่าเมื่อประชาชนให้ความไว้วางใจ ให้ทำหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมให้ความยุติธรรมเสมอ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชนและถือเป็นคนที่เสียสละ เนื่องจากมีเหตุการณ์อะไรในหมู่บ้าน หรือตำบลที่รับผิดชอบ จะเป็นคนที่เข้าถึงพื้นที่ก่อน ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการได้รับทราบ และประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยต่างๆ ในวันนี้ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านสารแสดงความปรารถนาดี เนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนในการประสานงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพประจำปี 2563 อีกด้วย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Share
Share
Send to Email