กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้น โดยในภาคเช้ามีการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตรกำนัน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

สำหรับประวัติวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

Share
Share
Send to Email