กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี สารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้ให้จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับรางวัลประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายอภินันท์ อินอ่อน กำนันตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม และสืบ อินสืบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสารเนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้งหน้าที่การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงาน อันเป็นกลไกหลักในการบูรณาการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่”

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200810145602530

Share
Share
Send to Email