กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

2563 ครบรอบ 128 ปี “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” จ.พิจิตร มอบรางวัลเชิดชูกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี


กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้ให้จังหวัดพิจิตร พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับรางวัลประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ได้แก่ นายนรสิงห์ ยังเพ็ง กำนันตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และนายชินกร ปั้นไล้ กำนันตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม และนายชนะพล ศรีเดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม พร้อมด้วยนายทวี เมฆสันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในปีนี้


ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/phichit-today-all/9525-63081101

Share
Share
Send to Email