กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสุรินทร์ ร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 คึกคัก ผู้ว่าฯ มอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเท

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านละเอาะ (วัดกลางสุรินทร์) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และยกย่อง-เชิดชูเกียรติ บุคลากรด้านการปกครองผู้เสียสละเพื่อประชาชน และเป็นทัพหน้าในการร่วมฟันฝ่าวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้อ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 ราย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ อสม. ผู้มีผลงานดีเด่น เสียสละทุ่มเทบริการประชาชน โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมกิจกรรม 983 คน

ในการนี้ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้อ่านสารจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ อ่านพระคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมของจังหวัดสุรินทร์ปี 2563 ประกอบด้วย กำนัน 3 คน ได้แก่ นายบุนนาค สืบสันต์ กำนันตำบลกันตรวจระมวล อำเภอปราสาท นายจำลอง สุขจิตร ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง และนายสุดใจ อินทอง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ส่วนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณพัฒน์ บ้านทำนบ หมู่ที่ 3 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายกิจ สุขแสวง บ้านลุ่มระวี หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ และนายสุรพงษ์ สุขคุ้ม บ้านสำโรงทาบ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ

นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น รางวัลกำนันผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ได้นำพาผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ กม. อสม. และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เสียสละ ทุ่มเทบริการประชาชน และสนองงานราชการจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะในช่วงระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนมาตลอด 128 ปี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จัดให้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน โดยผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 261 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลกำนันยอดเยี่ยม จำนวน 128 คน และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200810214433737

Share
Share
Send to Email