กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.นราธิวาส นอภ.สุไหงโก-ลก ร่วมเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

วันที่ 10 ส.ค. 2563 ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับอำเภอสุไหงโก-ลก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้อ่านสารเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 โดยอ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความตอนหนึ่งว่า “กำนันผู้ใหญ่บ้าน นับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน และเชื่อมโยงบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วน ในการนำนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนตลอดมา ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

และสารของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ความตอนหนึ่งว่า “กำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้งหน้าที่การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรค ในระดับตำบลหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่”

นอกจากนี้ ได้อ่านสารจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองเพื่อเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โอกาสนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 1 และชั้นที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายมาเล๊ะ อูเซ็ง รางวัลชั้นที่ 1 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายยูโซ๊ะ บินลีตี รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน นายดารามาฮูรี อาซิ รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล นายยาการียามะยูโซ๊ะ รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน

และกล่าวเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสุไหงโก-ลก โดยกล่าวว่า ความสำเร็จของส่วนราชการในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยความได้เปรียบที่รู้จักคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดแข็งของกรมการปกครอง สีของกากี คือ สีของแผ่นดิน มีเงินเดือนน้อย แต่มีเกียรติ และเกียรติซื้อด้วยเงินไม่ได้ นายอำเภอเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้าน พี่ชายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านจึงรู้สึกว่าบทบาทและภารกิจของกำนันผู้ใหญ่เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ขอให้ทุกคนยึดมั่นในการทำความดีเพื่อสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200810214433737

Share
Share
Send to Email