กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนันยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายรณพล ขวัญเซ่ง

ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่

ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนพงศ์ จันทร์สุวรรณ

ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายบุญสวย หลักแหลม

ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลครั้งที่ ๒

นายประวัติ บุญคำมูล

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายนิวัติ ไชยโป

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอรวรา เทียมกลิ่น

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นางอรุณ งามเผือก

ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวันพิชิต บุญมา

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับรางวัลครั้งที่ ๑

กาฬสินธุ์มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563

กาฬสินธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

10 ส.ค. 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ผลงานดีเด่น พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี

เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางอำเภอเมือง จึงร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดงานขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องคุณงามความดีแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญในการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ได้อย่างสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังเช่นในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา


โดยผลงานดีเด่นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ได้แก่ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย รางวัลชั้นที่ 1 สารวัตรกำนัน จำนวน 2 ราย รางวัลชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล จำนวน 1 ราย รางวันชั้นที่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Share
Share
Send to Email