กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ ได้อ่านสารของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 127 ปี


นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 4 ราย โดยแบ่งเป็นกำนันยอดเยี่ยม 2 ราย ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ทองเจริญพานิช กำนันตำบลหนองชยาด อำเภอพนัสนิคม และ นายชูกฤษณ์ แต่งอ่อน กำนันตำบลบึง อำเภอศรีราชา ส่วนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอัครวัฒน์ ทองแถม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง และ นางสาวนุชจรีย์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจต่อไป

จากนั้น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 และกล่าวว่า คำว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” คือความคาดหวังของชาวบ้าน คือ ความไว้ใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่บริหารท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งการปฏิบัตหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลของท้องที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงเข้มข้นและเปลี่ยมล้นด้วยคุณค่าทางการปกครองในระดับหมู่บ้าน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้จึงควรมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียบพร้อมด้วยภาวะแห่งความเป็นผู้นำที่เปลี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

Share
Share
Send to Email