กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ครบรอบ 131 ปี “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน ผู้ที่ถือว่าเป็น เสาหลักแห่งแผ่นดิน คอยทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน  ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 262 ราย แบ่งเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม 129 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 ราย   

ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 ที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และยังมีการมอบนโยบาย แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านในปีถัดไป รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ผมขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำหรับการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องกรุงธน บอลลูม ชั้น ๓ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นต้น ในส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสฟังคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงยังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในชุมชนในปี 2566 เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ต่อมาในส่วนของการศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานและการบริหารจัดการในชุมชน ที่มีผลต่อชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้และพัฒนาตนอีกด้วย 

 สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ประวัติความเป็นมา ข่าวสารทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 รวมถึงกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ที่ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com หรือ Facebook กรมการปกครอง Fanpage

#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #กำนันผู้ใหญ่บ้าน2566 #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #เสาหลักแห่งแผ่นดิน

#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

 

 

Share
Share
Send to Email