กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กำนันและผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง  ที่ซึ่งแต่เดิมที่ดินของวังวรดิศแต่เดิมเป็นของเจ้าจอมมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ได้พระราชทานที่ดินรอบวังเพิ่มขึ้นอีกเป็นรางวัลในการที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และกระทรวงมหาดไทยสยามใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ

.

ทาง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มาบรรยายความรู้และข้อแนะนำให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะได้นำความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ จากบุคคลที่ได้รับรางวัลดีเด่นมากมายอย่าง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับคนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

Share
Share
Send to Email