กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรมการปกครองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำ บูรณาการทำงานเป็นทีม สร้าง Team Work ที่สามัคคีเข้มแข็ง สู่ประโยชน์สุขและความยั่งยืนในหมู่บ้าน

.

สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2566 มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 262 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ต้องการเน้นยำให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้เข้าใจถึงการปฎิบัติการการบริหารชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่

Share
Share
Send to Email