กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.อุบลราชธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 ท่าน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้
1. นายวินัย พันธ์คำ กำนันตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
2. นายบรรลุ พลอาทิตย์ กำนันตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
3. นายประเสริฐ ศิริมูล กำนันตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
4. นายหนูสิน บุญมาทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
5. นายทองพูล แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
6. นายทศพล ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email