กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ จ.ตราด มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ ๑ และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด รวม ๘ ราย ตามลำดับ

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email